صفحه اصلی > هزینه ها
.: هزینه ها

 

هزینه های ثبت نام با مقاله

 

ثبت نام با تاخیر پس از اول آذرماه 95

ثبت نام تا تاریخ اول آذرماه 95

مقالات پذیرفته شده

 

یک مقاله رایگان ، مقالات بعدی 1500000 ریال

اعضای کمیته علمی همایش (با بیش از 2 مقاله داوری شده)

2000000 ريال

1700000 ريال

اعضای هیات علمی دانشگا ها و سایر محققان

1700000 ريال

1200000 ريال

دانش آموختگان و دانشجویان دانشگا ه آزاد اسلامی واحد بیرجند

1500000 ريال

1400000 ريال

دانشجویان سایر دانشگاه ها

 

 

 

 

 
هزینه های شرکت در کنفرانس بدون مقاله

 

 

عادی

 

1200000 ريال

 

دانش آموختگان و دانشجویان واحد بیرجند

 

1000000 ريال

 

سایر نویسندگان مقالات در صورت تمایل به مشارکت باید ثبت نام نمایند : هزینه ثبت نام 1000000 ريال

 

هزینه پرداختی موارد زیر را شامل می شود:

شرکت یک نفر از نویسندگان مقاله در همایش و استفاده از سخنرانی ها، نمایه مقاله در پایگاه های حمایت کننده همایش، دریافت گواهی ارائه مقاله، سی دی مجموعه مقالات، دریافت پکیج همایش، میان وعده صبح و عصر به همراه ناهار در روزهای برگزاری همایش.

واریز هزینه ثبت نام بایستی پس از پذیرش مقاله از سوی داوران انجام گیرد و قبل از پذیرش مقاله نیازی به واریز وجه نمی باشد.

امکان عودت هزینه ثبت نام پس از واریز هزینه وجود ندارد.

اسکان و هزینه های آن بر عهده شرکت کننده میباشد. دبیرخانه همایش در حد امکان نسبت به معرفی مکان های اسکان با تخفیف ویژه همایش اقدام خواهد نمود.

محققان محترم پس از اعلام پذیرش مقاله میتوانند هزینه ثبت نام را مطابق جدول فوق به حساب شماره 0106063333005 بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند به نام صندوق پژوهشی دانشگاه آزاد بیرجند واریز و اسکن فیش واریزی را به همراه مشخصات خود به ایمیل همایش ارسال نمایند. ضمنا شرکت کنندگان در همایش اصل فیش واریزی را در روز همایش به همراه داشته باشند.