صفحه اصلی > هزینه ها
.: هزینه ها

 

هزینه های ثبت نام با مقاله

 

ثبت نام با تاخیر پس از اول آذرماه 95

ثبت نام تا تاریخ اول آذرماه 95

مقالات پذیرفته شده

 

یک مقاله رایگان ، مقالات بعدی 1500000 ریال

اعضای کمیته علمی همایش (با بیش از 2 مقاله داوری شده)

2000000 ريال

1700000 ريال

اعضای هیات علمی دانشگا ها و سایر محققان

1700000 ريال

1200000 ريال

دانش آموختگان و دانشجویان دانشگا ه آزاد اسلامی واحد بیرجند

1500000 ريال

1400000 ريال

دانشجویان سایر دانشگاه ها

 

 

 

 

 
هزینه های شرکت در کنفرانس بدون مقاله

 

 

عادی