| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


نظر به تماس های مکرر محققین گرامی، مهلت واریز هزینه ثبت نام همایش تا هشتم آذرماه تمدید گردید. لازم به ذکر است که مقالات کسانی که هزینه ثبت نام را تا این تاریخ واریز نکرده باشند از مجموعه مقالات همایش حذف خواهد گردید. بر اساس اعلام قبلی، فقط داوران همایش با بیش از دو مقاله داوری شده و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند از پزداخت هزینه ثبت نام همایش (برای دریافت فقط یک پکیج) معاف هستند.

هزینه پرداختی موارد زیر را شامل می شود:

شرکت یک نفر از نویسندگان مقاله (یا مقالات) در همایش و استفاده از سخنرانی ها، نمایه مقاله در پایگاه های حمایت کننده همایش، دریافت گواهی ارائه مقاله، سی دی مجموعه مقالات، دریافت پکیج همایش، میان وعده صبح و عصر به همراه ناهار در روزهای برگزاری همایش.

واریز هزینه ثبت نام بایستی پس از پذیرش مقاله از سوی داوران انجام گیرد و قبل از پذیرش مقاله نیازی به واریز وجه نمی باشد.

امکان عودت هزینه ثبت نام پس از واریز هزینه وجود ندارد.

اسکان و هزینه های آن بر عهده شرکت کننده میباشد. دبیرخانه همایش در حد امکان نسبت به معرفی مکان های اسکان با تخفیف ویژه همایش اقدام خواهد نمود.

محققان محترم پس از اعلام پذیرش مقاله میتوانند هزینه ثبت نام را مطابق جدول فوق به حساب شماره 0106063333005 بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند به نام صندوق پژوهشی دانشگاه آزاد بیرجند واریز و اسکن فیش واریزی را به همراه مشخصات خود به ایمیل همایش ارسال نمایند. ضمنا شرکت کنندگان در همایش اصل فیش واریزی را در روز همایش به همراه داشته باشند.

 

بازگشت1395/09/04