| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


قابل توجه مولفین محترمی که مقاله ایشان برای ارائه بصورت پوستر پذیرفته شده است:
راهنمای تهیه پوستر مقالات در منوی اطلاع رسانی در بخش فایل ها قرار داده شده است. لطفا فایل پوستر خود را بر طبق فرمت خواسته شده تهیه و در روز همایش بصورت پرینت شده در ابعاد خواسته شده به همراه داشته باشید. در صورت تمایل به چاپ پوستر توسط تیم همایش میتوانید مبلغ 150000 ریال به عنوان هزینه چاپ پوستر به مبلغ واریزی برای ثبت نام همایش اضافه نموده و واریز نمایید. سپس اسکن فیش واریزی را به ایمیل همایش ارسال نموده و در متن ایمیل ضمن ارسال فایل پوسترخود موضوع چاپ پوستر توسط تیم همایش را یاداوری نمایید. توجه نمایید که مهلت ارسال فایل پوستر برای آن دسته از محققان که مایل به چاپ پوستر خود توسط تیم همایش هستند حداکثر چهارشنبه (دهم آذرماه) می باشد.


بازگشت1395/09/01